Aká je hodnota miezd učiteľov?

By: iness

Bieda učiteľov

Mzdy učiteľov sú ako mzdy predavačiek v socializme definované v tabuľkách. V odborných školských kruhoch sa za posledné roky ustálilo presvedčenie, že platy sú výrazne nízke a je to jeden z hlavných problémov slovenského vzdelávania. Reformný plán prisľúbil zvýšiť mzdové výdavky v školstve o viac ako 1 mld. eur v priebehu troch rokov. Túto sumu má zaplatiť EÚ v rámci fondu obnovy. Čo však potom? Mzdy sa budú vyplácať, aj keď skončia EÚ fondy. Je potrebné sa bližšie pozrieť na samotné tvrdenie o nízkych mzdách. To vychádza z medzinárodného porovnania podielu miezd učiteľov na mzdách zamestnancov s vysokoškolským titulom. Na Slovensku bol tento podiel minulý rok niečo nad 70 %, priemer EÚ sa pohybuje na úrovni 88 %. Takéto porovnanie, kde je v menovateli mzda vysokoškolsky vzdelaného človeka, však vytvára niekoľko štatistických problémov. Podiel takýchto ľudí je v každej krajine iný, sú zamestnaní v iných sektoroch a u inak veľkých zamestnávateľov. To vedie k tomu, že v každej krajine prináša vysokoškolský titul inú mzdovú prémiu. A preto je porovnanie podielu miezd učiteľov na mzdách vysokoškolsky vzdelaných ľudí veľmi skresľujúce.

Porovnanie miezd

Najlepšie bude uviesť príklady. Zoberme si severské krajiny ako Dánsko, Estónsko, Fínsko či~Švédsko, známe vysokým podielom miezd učiteľov. Už menej známy je fakt, že tam podľa dát OECD prináša titul relatívne nízku mzdovú prémiu. To znamená, že v nich nie je taký rozdiel medzi priemernou mzdou a priemernou mzdou vysokoškolsky vzdelaného človeka. Následne je aritmeticky jednoducho vysvetliteľné, prečo v týchto krajinách tvoria mzdy učiteľov vysoký podiel na mzdách vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Presne opačná situácia je v krajinách V4, kde vysokoškolský titul predstavuje relatívne vysokú mzdovú prémiu a učitelia majú zároveň relatívne nízke mzdy v porovnaní s vysokoškolskými vzdelanými ľuďmi. Preto viac vypovedá porovnanie priemernej mzdy s priemernou mzdou učiteľov. Ak sa pozrieme na podiel miezd učiteľov na 1. stupni ZŠ na priemernej mzde v krajinách OECD, zistíme, že Slovensko nijako extra nezaostáva. V roku 2019 dosiahol u nás tento podiel 103 % a priemer EÚ bol 103,4 %. Napríklad Fínsko malo 104,2 % a Švédsko len 98,6 %. Pri druhom stupni už mzdy slovenských učiteľov začali mierne zaostávať za priemerom EÚ. Slovenský podiel dosiahol znova 103 % a v EÚ to bolo 107,6 %. To znamená, že pri učiteľoch na druhom stupni môžeme hovoriť o potrebe mierneho zvýšenia platov, ale určite sa nedá hovoriť o potrebe radikálneho zvýšenia. V roku 2020 pravdepodobne tento priemer už dobehneme. Tento rok priemerné mzdy v hospodárstve vzrastú len minimálne, možno o 2 %, zatiaľ čo priemerné mzdy učiteľov budú rásť o 10 %. Odhaduje sa, že priemerná mzda učiteľa dosiahne úroveň okolo 1350 eur.

Vzostupná tendencia

Za posledných desať rokov vzrástli mzdy učiteľov o 80,4 %, pričom priemerné mzdy v hospodárstve narástli v tomto čase o 45,6 %. Podlá dát ministerstva financií sa odhaduje, že mzdy učiteľov dosiahnu 123 % priemernej mzdy. Týmto bol, mimochodom, dosiahnutý cieľ ministra Čaploviča z roku 2012, keď štrajkujúcim učiteľom sľúbil mzdy na úrovni 1,2-násobku priemernej mzdy. Toto všetko však neznamená, že mzdy učiteľov sú úplne v poriadku. Napríklad v Bratislavskom kraji dosahujú len 99 % miestnej priemernej mzdy, zatiaľ čo v Prešovskom kraji je to takmer 160 %. Výsledkom tohto stavuje, že v Bratislavskom kraji na portáli Profesia ponúkajú školy 57 voľných pracovných miest a v Prešovskom kraji štyri. Riešením preto nie je plošne a výrazne zvýšiť mzdy všade, ale zaviesť príplatky v bohatších regiónoch.

Máme aj problémy s odmeňovaním a motivovaním šikovných a aktívnych učiteľov. Súčasný systém totiž odmeňuje len tých, čo vydržia roky stáť pred katedrou a plniť rôzne formálne požiadavky.

Celkové riešenie je komplikovanejšie a vyžaduje zmenu riadenia, organizácie škôl a nakoniec aj celého školstva. Problém je, že tak veľa energie a nádejí sa vkladá do pozitívneho efektu zvyšovania miezd učiteľov, že sa pri tom zabúda na potrebu výraznejších zmien a reforiem. Školstvu príliš nepomôže znova chirurgicky upraviť školské vzdelávacie programy, učiteľov poslať na ďalšie kolo kontinuálneho vzdelávania, zatepliť budovy a nakúpiť tablety. Školstvu pomôže len výraznejšia reforma, o ktorej sa zatiaľ priveľmi nehovorí.

Komentár bol uverejnený v Pravde.